miércoles, 9 de diciembre de 2009

Habilitats lingüístiquesA la assignatura de COED vam tractar els següents conceptes:
1. Llegir: és el procés a traves del qual es compren un text escrit.


Implicacions de la definició:a)Llegir és un procés actiu, perquè qui llegeix ha de construir el significat del text. El significat que un escrit te per qui el llegeix no és una replica exactament igual que el significat de l'autor va voler donar-li sinó que és una construcció pròpia que dependria del text, dels objectius, els coneixements previs, etc.b)Llegir és aconseguir un objectiu. Sempre lleguin per alguna finalitat. L'objectiu sempre guia la lectura. Els objectius poden ser molts i molt variats (rapida, per plaer, obligatòria, intensiva, etc.)c)Llegir és un procés d'interacció entre qui el llegeix i el text. Amb aixó volem dir que qui llegeix, ha de fer seu el text relacionar-ho amb allò que ja sap, ha d'adaptar-se al text transformant els seus coneixements previs en funció del que li aporta el text.d)Llegir és implicar-se en un procés de predicció i inferència continua.
2. Escriure: és el procés mitjançant el qual es produeix un text significatiu.
3. Parlar: és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara, amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
4. Escoltar: és comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment.Que demana saber escoltar:a) Un paper actiu i participatiu.b) Un respecte per l'emissor i les seves idees.c) Ser objectiu per intentar entendre el que ens diu l'altre.d) Un von oient sap descobrir els objectius i propòsits de l'emissor.e) Sap descobrir les principals idees del missatge i sap reaccionar al missatge i parlar quan acaba l'orador.

No hay comentarios:

Publicar un comentario